Wordt vriend van de Zwartendijk

Wordt vriend van de Zwartendijk

Opnieuw een dorp Reeve? Nee!
Wilt u ons steunen?

Downloads:
Zienswijze juli 2013 (word)
Open brief (pdf)
Zienswijze (zip)
Folder (pdf)
Poster (pdf)
Nota 'Een dijk te ver' (pdf)


Natuurvereniging IJSSELDELTA
 

Tweede zitting over Reeve en Reevediep, 16 oktober 2019

maandag 21 oktober 2019

Afgelopen woensdag boog de Raad van State zich opnieuw over het Dorp Reeve en het Reevediep. En het ging opnieuw over de vraag of de nieuw aangelegde rieteilandjes voldoende afscherming bieden voor roerdomp en grote karekiet. En de Afdeling stelde de vraag aan de orde of de in 2013 verleende Vergunningen Wet Natuurbescherming nu nog wel van toepassing zijn op Dorp Reeve en het Reevediep, wat wij bestrijden.
Het werd een echte ‘juridische middag’, waarbij de advocaten van Kampen, Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en milieu, bijgestaan door 20-30 ambtenaren en deskundigen, het opnamen tegen de vier sprekers van de Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging èn ecoloog Jan van der Winden.

Boerenprotest: zitting begint later
We arriveerden in een belegerd Den Haag: de boeren waren opnieuw naar de stad getrokken om duidelijk te maken dat zij niet als enigen de dupe willen worden van de (hoogst noodzakelijke) aanscherping van de stikstofregels. Het centrum van Den Haag was veranderd in een vesting (zie foto hieronder): wij mochten er niet in. Pas na veel praten met de politie konden we tenslotte doorlopen naar het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk.

Dorp Reeve: wel of geen “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw?
Zoals te verwachten was, stonden beide partijen hier lijnrecht tegenover elkaar. Mr van de Veen (als advocaat de vertegenwoordiger van Kampen) beweerde dat was aangetoond dat er een “volkshuisvestelijke noodzaak” was voor het bouwen van dorp Reeve, zelfs als Zwollenaren en “verhuizers uit de regio” niet naar Reeve zouden trekken. Als ‘bewijs’ kwam van de Veen aan met de bewering dat er geen vraag zou zijn naar woningen in “Venedijks” of in de wijk “De Tuinen” (68 woningen) in Onderdijks. Wij brachten daar tegenin dat Kampen de gronden daar weer een agrarische bestemming had gegeven zonder er zelfs maar een woonbehoefteonderzoek op los te laten. Onze deskundige, Daniël Depenbrock van bureau KAW, stelde in zijn onderzoek in 2018 al dat de behoefte aan het aantal van 600 woningen in Reeve door Kampen getalsmatig onvoldoende is onderbouwd, dat er alleen was gekeken naar de “marktvraag” en dat “De kwalitatieve woningbehoefte niet deugdelijk was onderzocht.” Depenbrock concludeert:
“Er is daarmee geen serieuze onderbouwing voor de stelling dat er voor Kampen een behoefte is aan 350 woningen op een locatie als Reeve, noch voor de opgevoerde Zwolse behoefte van 160 woningen die geprojecteerd is in Reeve of voor de voor de “bovenregionale behoefte” van 90 woningen in Reeve.”

De “mitigerende” rieteilandjes: maken ze wel of geen verschil?
Ook wat betreft het effect van de aangelegde rieteilandjes stonden beide partijen tegenover elkaar. Terwijl Mr. Reinders van landsadvocaat Pels Rijcken bleef volhouden dat het alleen om visuele verstoring van de roerdomp zou gaan en de rieteilandjes in alle opzichten zouden voldoen, kwam van onze kant het goed gedocumenteerde bewijs op tafel dat deze vogels ook verstoord worden door geluid, langslopende wandelaars en honden-uitlaters, fietsers, klapperende zeilen en kano’s die toch stiekem het riet invaren.
Over de optelling van alle verstorende effecten van verkeer, varen, woningbouw, het nieuwe recreatiepark Roggebot tezamen werd bijna niet doorgevraagd door de staatsraden – onze ecoloog mocht alleen wat zeggen over de rieteilandjes en dat wonderlijke rietscherm daarvoor, dat zelf vogels afschrikt en zorgt dat het riet daarachter niet of slecht groei. Het rapport van ecoloog Van der Winden ligt echter bij de Raad van State en zal zorgvuldig bestudeerd worden (zie artikel van 6 oktober).

De stikstofdepositie
Met name de bouwfase van Reeve en het gebruik van wegen en vaarwegen in en rond Reeve en het Reevediep zal in de nabije toekomst zorgen voor extra neerslag van stikstof in het kwetsbare Natura 2000-gebied Rijntakken, waartoe de IJssel-landschappen Scherenwelle, Vreugdenrijkerwaard en de Zalkerwaard behoren. En dat is een punt dat niet bestreden kan worden. Mr van Veen gooide het daarom over de formeel-juridische boeg: de Stichting Werkgroep Zwartendijk zou geen belanghebbende zijn als het gaat over stikstofneerslag omdat in de doelstellingen staat dat de Stichting woningbouw enz. wil voorkomen ten westen van N50 – de IJssel ligt natuurlijk ten oosten van de N50. >br> Stikstof waaiert echter uit en de recente stikstofuitspraak en ook het advies van de Commissie Remkes eisen dat de uitstoot bij de bron wordt aangepakt.

Mr van Veen kwam ook nog met een ander formeel-juridisch argument: in de Crisis- en Herstelwet staat dat alle beroepsgronden in het beroep moeten staan en niet later in de aanvullingen opgenomen mogen worden. Dat is juist. Gelukkig staan in de beroepen van de Stichting èn van de Natuurvereniging tegen de doorgaande vaarverbinding Reevediep en tegen Reeve een paragraaf over de stikstof en is het daarmee een “beroepsgrond”.

Het was opnieuw een spannende zitting. Naar de uitslag is het raden.

Tot slot, het afgelopen jaar hebben we 5500 euro binnen gekregen aan giften van “vrienden van de Zwartendijk”, een mooi bedrag dat aangeeft dat veel Kampenaren geen “dorp Reeve” wil. Zonder deze steun hadden we niet kunnen procederen en hadden we geen deskundigen kunnen inschakelen. Dus, als een (deel van) de plannen zou worden vernietigd, hebben we dat ook aan deze gulle gevers te danken. Dank, dank, dank!!!

Reijer van ’t Hul en Bart Zeven


Zitting over Reeve en Reevediep op woensdag 16 oktober 2019

zondag 6 oktober 2019

Kampen, woensdag 16 oktober buigt de Raad van State zich opnieuw over het Dorp Reeve en het Reevediep. De werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben ecoloog Jan van der Winden gevraagd studie te verrichten naar de “cumulatieve effecten” van de plannen voor dorp Reeve, het Reevediep en het recent ontwikkelde plan voor het recreatiepark Roggebot. En ook de stikstofpositie van de drie deelplannen komt ter zitting aan bod.

“Cumulatieve effecten”
Ecoloog Jan van der Winden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de cumulatieve effecten op Natura 2000-gebied Drontermeer van de drie volgende deelplannen: Dorp Reeve, Doorgaande vaarverbinding Reevediep en Recreatiegebied Roggebotsluis.
De werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta vrezen namelijk dat, nu het gebied is opengesteld en zeker als “dorp Reeve” en recreatiegebied Roggebot gebouwd en bewoond zullen worden, het recent aangelegde rietmoeras van te veel kanten zo sterk verstoord zal worden dat de ambitie van de Staatssecretaris van Economische Zaken met het rietmoeras (uit 2017) niet waargemaakt kan worden. De staatssecretaris schreef toen: “De verwachting is dat de draagkracht voor beide soorten in het gehele gebied van 42,7 ha de komende jaren zal toenemen; deze is voor het peiljaar 2020 geschat op 1-3 Roerdompen en 2-4 Grote Karekieten.” Vander Winden concludeert in zijn notitie dat alle nieuwe ontwikkelingen en hun effect op de verstoringskansen tezamen “de druk zodanig verhogen dat de functie van het aangelegde rietmoeras (waarvan 8 ha compensatiegebied) teniet wordt gedaan. Omdat diverse soorten in aantallen voorkomen die op of lager dan de doelstelling liggen, is een significant negatief effect als gevolg van cumulatieve effecten niet uit te sluiten.

Dorp Reeve, geen “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw
Al in 2018 had Ingenieur Daniël Depenbrock van bureau KAW uit Groningen de door Kampen geleverde “ladderonderbouwing” voor dorp Reeve onderzocht. Volgens Depenbrock kan Kampen niet straffeloos woningen in inbreidingsgebied (bijv. 68 woningen uit De Tuinen in Onderdijks) schrappen om vervolgens te stellen dat Kampen moet uitbreiden en dan ook nog ver buiten de bebouwde kom èn tegen een Natura 2000 gebied aan.
Het feit dat Kampen voor Zwolle zou “moeten bouwen” omdat dat is vastgelegd in een bestuurlijke afspraak, is niet relevant voor de sytematiek van de “ladderonderbouwing”, zo oordeelde Depenbrock. Er moet wel degelijk worden gekeken naar “zachte plannen” in Kampen èn Zwolle als de “zachte plannen” van Zwolle ertoe leiden dat Kampen moet uitbreiden. Depenbrock concludeerde dat Kampen de “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw in Reeve niet had aangetoond.

De complicerende factor: de stikstofdepositie
Het gebruik van wegen en vaarwegen rond Reeve en Reevediep èn de aanleg en het gebruik van de nieuwe woonwijk zal leiden tot extra stikstofdepositie van 7 mol/ha/ja, zo werd in 2013 door bureau Witteveen en Bos berekend. Als gevolg daarvan zal het Natura 2000-gebied “Rijntakken” (Scherenwelle, Vreugdenrijkerwaard en Zalkerwaard) kunnen worden beschadigd. Alle zogenaamd “kritische waardes” van zeldzame planten daar (denk aan de kievitsbloem) kunnen worden overschreden en dat mag niet langer als gevolg van de Stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

Nederland heeft van de stikstofuitspraak van 29 mei jl. geleerd dat er 18.000 plannen voor woningbouw, wegenaanleg en nieuwe stallen aan een draadje zijn komen te hangen. Binnenkort blijkt of “dorp Reeve” één van die plannen zal zijn. Het zal spannend worden!

Bart Zeven


Kampen lapt PAS-uitspraak Raad van State aan laars

donderdag 22 augustus 2019

Kampen lapt PAS-uitspraak Raad van State aan laars door omgevingsvergunning voor Recreatiepark Roggebot af te geven

De Gemeente Kampen heeft op 9 juli een omgevingsvergunning verstrekt voor 57 “meerwoningen” op het Recreatiepark Roggebot. Daarnaast mogen nog 300 ‘lodges, strandwoningen en chalets’ worden neergezet op een steenworp afstand van het nieuwe rietmoeras dat deel uitmaakt van Natura2000 gebied Drontermeer. Volgens de MER-beoordeling van de gemeente zou gebruik kunnen worden gemaakt van de “prioritaire ruimte” en de “ontwikkelings-ruimte” voor stikstofneerslag. Maar … dat heeft de Raad van State verboden op 29 mei in de geruchtmakende PAS-uitspraak.

De werkgroep Zwartendijk heeft maandag 17 augustus bezwaar aangetekend tegen het verlenen van deze vergunning. Het nieuwe recreatiepark wordt ruim 2 keer zo groot als de oude camping, waar tot vorig jaar zo’n 180 stacaravans stonden. De grote vijver wordt vervangen door smallere watertjes rond een soort landtongen, waar de chalets op komen te staan, het “Giethoornconcept”, aldus de nieuwe eigenaar van Jachthaven Camping Roggebotsluis Exploitatie Bv. Er komen 225 ligplaatsen, 125 meer dan er waren. Aan het Drontermeer komt een dijk te liggen van ongeveer 3,50 meter hoog, bij het rietmoeras aan de zuidkant wordt dat een dijk van 2.90 meter. Het terrein gaat bijna twee maal zoveel recreatiewoningen bevatten met een (maximale) goothoogte van 6.66 meter, zo’n tweeëneenhalve gestapelde stacaravans dus.

Giethoornconcept
Bij de zuidelijke dijk komen 45 vaste woningen en 20 seizoenschalets te staan met uitzicht op het Natura2000 rietmoeras, zo’n 15-20 meter daarvandaan. De bij het Reevediep in theorie aangehouden ‘verstoringsgrens’ van 200 meter voor de roerdomp wordt op die plek niet gehanteerd. Het zal duidelijk zijn dat de jaarrond verhuurde grote woningen (het wordt een “beleggingsobject”) zullen zorgen voor heel veel onrust, die zal verhinderen dat roerdomp en grote karekiet neerstrijken in het voor veel geld aangelegde rietmoeras. Temeer als men bedenkt dat vanaf het recreatieterrein (zie de ingetekende cirkel) over de nieuwe dijk gelopen en gefietst kan worden, om de Hanzetunnel heen, tot in de nieuwe geplande woonwijk “Dorp Reeve”, waar de uitloop van de 600-1300 woningen ook voor verstoring zal zorgen.

Cumulatieve effecten naar de Raad van State
Zoals bekend is door de werkgroep en de Natuurvereniging IJsseldelta opdracht gegeven aan ecoloog Jan van der Winden om de “cumulatieve effecten” op de in Kampen liggende Natura2000 gebieden te beschrijven van “Dorp Reeve”, de vaarbewegingen in het Reevediep-Drontermeer en het Recreatiepark Roggebot. Die rapportage zal worden voorgelegd aan de Raad van State en zo onderdeel worden van de tweede zitting, waarvan de datum vooralsnog niet bekend is.

Als u ons wilt steunen vragen we u vriendelijk om een bijdrage over te maken op rekening NL90 RABO 0317 6245 47t.n.v. de Stichting Werkgroep Zwartendijk.
Let op! De Werkgroep heeft een ANBI-status zodat een bijdrage aftrekbaar is van de belasting.

Bij voorbaat dank! Reijer van ’t Hul (voorzitter) en Bart Zeven (penningmeester)


   
Nog even een (ouderwets) Zwartendijkje doen!

Een dijk te ver


 
 
Klik hier om te reageren!