Wordt vriend van de Zwartendijk

Wordt vriend van de Zwartendijk

Opnieuw een dorp Reeve? Nee!
Wilt u ons steunen?

Downloads:
Zienswijze juli 2013 (word)
Open brief (pdf)
Zienswijze (zip)
Folder (pdf)
Poster (pdf)
Nota 'Een dijk te ver' (pdf)


Natuurvereniging IJSSELDELTA
 

Raad van State stelt uitspraak over Reeve en doorgaande vaarverbinding Reevediep opnieuw uit

woensdag 27 februari 2019

Maandag viel opnieuw een bericht van de Raad van State op de deurmat dat nog eens 6 weken de tijd wordt genomen om uitspraak te doen over de “gevoegde” zaken Dorp Reeve en doorgaande vaarverbinding Reevediep. Reden is waarschijnlijk het Arrest van het Europese Hof van Justitie dat eist dat de Stikstofregelgeving (PAS) strenger wordt. De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben er in hun beroepschriften op gewezen dat de vaarbewegingen n de woningbouw leiden tot aantasting van de beschermde soorten in Scherenwelle bij Wilsum en de Zalkerwaard.

Half februari organiseerde de Raad van State een hoorzitting met deskundigen over de vraag hoe de rechter om moet gaan met het arrest van de Europese Hof van Justitie. Daar is meegedeeld dat de Raad van State op zijn vroegst half mei uitspraak gaat doen over zaken die met PAS en stikstofdepositie hebben te maken. (klik hier)

De opening van de Reevesluis door koning Willem Alexander op 15 maart aanstaande zal dus niet kunnen eindigen met een boottripje door het Reevediep omdat de uitspraak van de RvS van november 2015 nog steeds van kracht is. Die bepaalde dat de laatste 150 meter niet mogen worden bevaren. Dat schijnt nu trouwens ook niet mogelijk te zijn omdat de vaargeul eerst nog uitgediept moet worden omdat de veenbodem zich een meter omhoog heeft gewerkt. Misschien is de Roerdomp in ieder geval nog n rustig broedseizoen gegund.

Verboden in te varen (bord op kruising Drontermeer-Reevediep)


Zware zittingsdag over Reeve en Reevediep

maandag 10 december 2018

Afgelopen vrijdag boog de Raad van State zich over het Dorp Reeve en het Reevediep. De Raad van State stelde dat ze normaal gesproken het advies volgen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die schreef geen beletsels te zien in het doorvaarbaar maken van de laatste 150 meters van het Reevediep.
Of Dorp Reeve er komt is nog geen uitgemaakte zaak: twee deskundigenrapporten staan lijnrecht tegenover elkaar. En ook over de stikstofdepositie is het laatste woord nog niet gezegd, zo werd ter zitting duidelijk.

StAB-verslag: varen mag
Volgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) kan het plan van de “doorgaande vaar-verbinding Reevediep” doorgang vinden. 20.000 vaarbewegingen zouden niet z verstorend werken op roerdomp en grote karekiet, dat zij weg zouden blijven uit het Natura 2000 gebied Drontermeer. Deze mening werd door de Natuurvereniging IJsseldelta en de Werkgroep Zwartendijk bestreden met een serie foto’s en rapporten waaruit naar voren komt dat roerdompen voornamelijk op grotere afstand van weg- en vaarverkeer en woningbouw tot broeden komen. Roerdompspecialist Van der Hut, in dienst van het project “Ruimte voor de rivier IJsseldelta”, kwam aan met 6-7 voorbeelden van roerdompnesten die op minder dan 50 meter van een (vaar)weg zouden zijn gespot. Onduidelijk bleef in welk gebied, wanneer, in welke maand en onder welke omstandigheden die nesten broedende roerdompen bevatten. Deze uitzonderingen (?!) werden echter probleemloos tot regel verheven, waardoor Van der Hut de stelling kon verdedigen dat ook broedende roerdompen in het natuurgebied konden worden verwacht. Van der Hut had er zelf twee gezien in het nieuw aangelegde rietmoeras. Dat er nog geen wandelaars, fietsers en bromfietsers in het gebied waren – het is afgesloten en bewaakt bouwterrein – was geen factor van belang, aldus de roerdompkenner.

Dorp Reeve, geen “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw
De advocaten van Kampen en Overijssel waren niet blij met het deskundigenrapport van Danil Depenbrock van bureau KAW uit Groningen, dat de door Kampen geleverde “ladderonderbouwing” voor Reeve onderuit haalde. Volgens Depenbrock kan Kampen niet straffeloos woningen in inbreidingsgebied (bijv. 68 woningen uit De Tuinen in Onderdijks) schrappen om vervolgens te stellen dat Kampen moet uitbreiden en dan ook nog ver buiten de bebouwde kom en tegen een Natura 2000 gebied aan.
Het feit dat Kampen voor Zwolle zou “moeten bouwen” omdat dat is vastgelegd in een bestuurlijke afspraak, is niet relevant voor de sytematiek van de “ladderonderbouwing”, oordeelde Depenbrock, die voor KAW regelmatig “ladderonderbouwingen” maakt. Het ruim geciteerde landelijke WoON-onderzoek kent het begrip “bijzonder suburbaan” niet eens, waartoe Kampen het “Dorp Reeve” rekent. Tenslotte moet wel degelijk worden gekeken naar zachte plannen in Kampen en Zwolle als de “zachte plannen” van Zwolle ertoe leiden dat Kampen moet uitbreiden, aldus Depenbrock, die concludeerde dat Kampen de “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw in Reeve niet had aangetoond.

De complicerende factor: de stikstofdepositie
Het gebruik van wegen en vaarwegen in en rond Reeve en het Reevediep zal in de toekomst zorgen voor extra neerslag van stikstof in de kwetsbare IJssel-landschappen Scherenwelle (bij Wilsum), in de Vreugderijkerwaard (tussen ’s Heerenbroek en Zwolle) en in de Zalkerwaard. Het meetinstrument “Aeriusmonitor” laat nu al zien dat de “kritische waardes” van de stikstofdeposite in de stroomdalgraslanden in deze drie gebieden al jaren overschreden worden.

De Vreugderijkerwaard in het voorjaar

De Vreugderijkerwaard in het voorjaar
Het pleidooi van de advocaten van de Gemeente Kampen en de provincie Overijssel dat de in 2013 op grond van de Natuurbeschermingswet verleende vergunningen nog steeds van kracht zijn klonk juridisch weliswaar sterk, maar stelt de Raad van State voor een dilemma omdat de Nederlandse PAS-wetgeving (van 2015) vereist dat de nadelige effecten van extra stikstofdepositie tegengegaan worden. De berekende extra stikstofdepositie van 7 mol/ha/ja als gevolg van het gebruik van wegen en vaarwegen rond Reeve en Reevediep kunnen Scherenwelle, Vreugdenrijkerwaard en Zalkerwaard domweg niet verstouwen.
Het arrest van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2018 heeft nog eens bevestigd dat dergelijke stikstofdepositieverhogingen hooguit zijn toegestaan als wetenschappelijk kan worden aangetoond dat die geen negatieve gevolgen voor kwetsbare habitats hebben.
De Raad van State staat dus echt voor een bijna onmogelijk taak, namelijk de vraag wat zwaarder telt: de eerder afgegeven vergunningen of de nieuwe stikstofwetgeving. De plannen zijn namelijk eind 2017 en begin 2018 vastgesteld, toen de wetgeving al van kracht was.

De uitspraak en de lichtpuntjes
Stentor, Brugnieuws en RTVOost schreven vrijdag na de zitting dat Reeve en Reevediep een “gelopen race” lijken te zijn . De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta denken daar nu toch anders over: de Raad van State kan in het geval zij de redenering van Depenbrock volgt, nog heel goed een stokje steken voor de bouw van “Dorp Reeve”, zoals ook de stikstofwetgeving en het arrest van het Europese Hof van Justitie de rechter ertoe kunnen brengen 20.000 extra vaarbewegingen en extra verkeer niet toe te staan.
De uitspraak valt waarschijnlijk niet eerder te verwachten dan 1 maart, zo beluisterden we al ter zitting. Het arrest van het Europese Hof kan nog verdere vertraging opleveren tot in de zomermaanden. We zullen dus vooral geduld moeten hebben voor we horen hoe de race gelopen is.

Bart Zeven


Spanning stijgt:

maandag 3 december 2018

Spanning stijgt: zitting Raad van State over Reeve en doorgaande vaarverbinding Reevediep op vrijdag 7 december

Op vrijdag 7 december buigt de Raad van State zich over de “gevoegde” zaken Dorp Reeve en doorgaande vaarverbinding Reevediep. De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben samen enkele belangrijke aanvullingen ingediend bij de Raad van State.

Spannende tijden breken aan voor de Werkgroep Zwartendijk, de Natuurvereniging IJsseldelta, Kampen, Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er staat veel op het spel: miljoenen euro’s, reputaties, maar ook de natuur en gezonde leefomgeving van ons Kampen. Op 7 december zal de Raad van State zich op een zitting buigen over de vraag of er behoefte is aan Dorp Reeve en over de vraag of dit dorp en de geplande “doorgaande vaarverbinding Reevediep” het Natura 2000-gebied Drontermeer niet te veel gaan verstoren.

Dorp Reeve, geen “volkshuisvestelijke noodzaak” voor woningbouw
De Werkgroep Zwartendijk heeft Danil Depenbrock van bureau KAW uit Groningen gevraagd de “ladderonderbouwing” voor Reeve onder de loep te nemen. Depenbrock schrijft: “De onderbouwing van de noodzaak van Reeve op basis van tabel 5 is niet valide. Het feit in zichzelf dat de genoemde referentieprojecten een bovenlokale aantrekkingskracht hebben, betekent niet dat er voor Kampen een noodzaak is om zo’n locatie grenzend aan een natuurgebied te ontwikkelen. Het mag geen verrassing zijn dat wonen bij of in een natuurgebied huishoudens trekt. Het toont slechts aan dat er marktvraag kan zijn van buiten, geen lokale volkshuisvestelijke noodzaak. Trekken we deze denklijn door, dan zou dat een pleidooi zijn om zoveel mogelijk bij of in natuurgebieden te ontwikkelen.”

Ondanks de campagne “Morgen in Reeve” (↑) blijft de vraag of het ooit zover komt

Verstoring van het Natura 2000 gebied Drontermeer
Al sinds het plan voor de “doorgaande vaarverbinding” er ligt, betoogt de provincie Overijssel dat die kan worden aangelegd n bevaren zonder dat broedende of foeragerende roerdompen worden verstoord. Een aantal extra aangelegde rieteilandjes zou zo veel “afschermende werking” bieden dat deze schuwe moerasvogels even verderop een nest zouden willen gaan bouwen. Het “Beheerplan Drontermeer” wil een groei van 2 paren naar 5 paren realiseren. Uit onderzoek in de Wieden, de Weerribben en het Noord-Hollandse Ilperveld blijkt dat roerdompen pas gaan broeden op honderden meters afstand van menselijke bebouwing en van (vaar)wegen, al is er in de Wieden n maal een nest gespot op 50 meter afstand van een weinig bevaren kanoroute. Het is daarom niet reel om te verwachten dat deze vogel gaat nestelen vlakbij een vaarroute, waar motorboten varen (meer dan 20.000 vaarbewegingen per jaar!) en waar bewoners van Reeve wonen, fietsen en honden uitlaten. Iets zuidelijker komt daar in de nabije toekomst nog bij de drukte van de Reevedam en iets noordelijker de drukte van recreatiepark Roggebot met 250 vakantiewoningen en 125 ligplaatsen.

Links de roerdomp, rechts de grote karekiet

De plannen en de gevolgen daarvan op de stikstofdepositie
Alleen al het toegenomen gebruik van wegen en vaarwegen in en rond Reeve en het Reevediep zorgt ervoor dat er teveel stikstof terecht komt op de zeldzame “stroomdalgraslanden” in de Vreugderijkerwaard en het Zalker Bos. Het arrest van het Europese Hof van Justitie van 7 november jl. is daar duidelijk over. Overweging 103 stelt namelijk: “In omstandigheden als die van het hoofdgeding zijn de mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor activiteiten die in een later stadium een nadelige invloed kunnen hebben op de ecologische situatie van de betrokken gebieden, noodzakelijkerwijs gering wanneer de staat van instandhouding van een natuurlijke habitat ongunstig is.

Dat tekent dat de in 2013 verleende vergunningen opnieuw moeten worden gewogen in het licht van deze uitspraak. Hoewel er sprake is van ‘gereserveerde ruimte’ voor woonwijk en vaarverkeer is de uitstoot van stikstof namelijk groter dan deze gereserveerde ruimte.

Overweging 130 in hetzelfde arrest stelt: “Het is echter zo dat de toekomstige voordelen van dergelijke maatregelen niet mogen worden betrokken in de passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor de betrokken gebieden als die voordelen niet vaststaan, met name omdat nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen tot stand zullen worden gebracht of omdat het niveau van wetenschappelijke kennis het niet mogelijk maakt dat zij met zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd.”. En dat betekent dat Kampen en Overijssel wetenschappelijk moeten gaan aantonen dat aanleg en bouw en gebruik van Dorp Reeve en de “doorgaande vaarverbinding” gunstig zullen zijn voor deze stroomdalgraslanden. En dat is niet aan te tonen!

De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta zijn dan ook (voorzichtig) optimistisch over de komende uitspraak. Beiden hopen dat het Natuurgebied Drontermeer geen last zullen krijgen van woningbouw en extra recreatievaart, zodat roerdomp en grote karekiet daar nieuw broedterrein zullen vinden.


   
Nog even een (ouderwets) Zwartendijkje doen!

Een dijk te ver


 
 
Klik hier om te reageren!