Wordt vriend van de Zwartendijk

Wordt vriend van de Zwartendijk

Opnieuw een dorp Reeve? Nee!
Wilt u ons steunen?

Downloads:
Zienswijze juli 2013 (word)
Open brief (pdf)
Zienswijze (zip)
Folder (pdf)
Poster (pdf)
Nota 'Een dijk te ver' (pdf)


Natuurvereniging IJSSELDELTA
 

Raad van State wijst verzoek af tot schorsing 150 meter vaarweg Reevediep

dinsdag 21 mei 2019

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft gister het verzoek van de Natuurvereniging IJsseldelta en de Werkgroep Zwartendijk afgewezen om de vaarbewegingen in de laatste 150 meter van het Reevediep op te schorten tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de nog lopende procedures.

Aanleiding voor ons schorsingsverzoek was dat openstelling van dit deel van de vaarweg strijdig was met de uitspraak van de Raad van State in november 2015 en dat de opening op 18 april midden in het broedseizoen viel met alle risico’s op verstoring van de beschermde soorten roerdomp en grote karekiet in het Natura2000 gebied Drontermeer. In de uitspraak van 20 mei jl. benadrukt voorzieningenrechter Polak: “Het oordeel van de voorzieningen-rechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.” en “De voorzieningenrechter stelt voorop dat, gezien de aard en omvang van deze complexe zaak en het karakter van de voorlopige voorzieningenprocedure, deze procedure zich niet goed leent voor het geven van een oordeel over de rechtmatigheid van het projectplan en de uitvoeringsbesluiten. De vraag of vooruitlopend op de uitspraak in de hoofdzaak aanleiding bestaat tot het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening zal worden beantwoord aan de hand van een belangenafweging.” (bron: www.raadvanstate.nl)
Deze belangenafweging is uitgevallen in het voordeel van de provincie Overijssel en de vaarrecreatie. De roerdomp zou nu afdoende zijn beschermd tegen ‘visuele verstoring’ door de aanleg van drie rieteilandjes en een rietscherm van 2 meter hoog. Of dat werkelijk zo is zal opnieuw aan de orde komen in de tweede zitting van de bodemprocedure die we binnenkort kunnen verwachten.

Nieuwe zitting, nieuwe kansen: Dorp Reeve èn vaarverbinding opnieuw ter discussie
Naar verwachting zal de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 29 mei komen met een uitleg van het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid. In dit arrest staat onder andere de voor onze zaken belangrijke zin: “Art. 6, lid 3 van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat (…) maatregelen die specifiek voor een programma als dat in de hoofdgedingen worden getroffen (…) niet mogen worden betrokken in een passende beoordeling (…) indien de verwachte voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van de beoordeling”.

In gewoon Nederlands en toegesneden op onze zaken: de verwachtevoordelenvan de aanleg van de rieteilandjes en de versmalling van de vaarweg en de aanleg van dorp Reeve hadden aantoonbaar vast moeten staan toen Kampen, Overijssel en het ministerie voor Infrastructuur en Milieu hun vergunningen verleenden voor de gewijzigde vaarweg en de 600 woningen.

Daarnaast zal Kampen de kritiek van bureau KAW op de ‘ladderonderbouwing’ voor dorp Reeve aantoonbaar moeten kunnen weerleggen èn aantoonbaar moeten kunnen uitsluitendat alleoptredende effecten van bouwen, wonen en varen negatief kunnen zijn voor de stikstofdepositie in de bij Kampen liggende natuurgebieden. En dat wordt voor Kampen, Overijssel, het ministerie voor Infrastructuur en Milieu een hele klus!

Procederen kost geld! Wilt u ons steunen in onze zaak èn in het aantrekken van een deskundige, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de Stichting Werkgroep Zwartendijk op rekeningnummer NL90 RABO 0317 6245 47.


Verzoek tot schorsing vaarbewegingen Reevediep ingediend bij Raad van State

vrijdag 26 april 2019

De Natuurvereniging IJsseldelta en de Werkgroep Zwartendijk dienen vandaag een verzoek in bij de Raad van State om de vaarbewegingen in de laatste 150 meter van het Reevediep op te schorten tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de nog lopende procedures.

Aanleiding voor dit schorsingsverzoek is de openstelling van dit deel van de vaarweg op 18 april door de provincie Overijssel. Dit was midden in het broedseizoen met het risico op verstoring van de beschermde soorten roerdomp en grote karekiet. Blijkbaar was dat zo belangrijk - denk aan het Reevediepfestival - dat de provincie allerlei lapmaatregelen heeft genomen om “verstoring te voorkomen”. Dat Overijsel daarmee de eigen spelregels overtrad en een riethoogte van lager dan 2 meter op de aangelegde rieteilandjes accepteerde, was blijkbaar bijzaak.

Voor beelden, klik hier.

De foto’s hieronder laten zien hoe de situatie bij de eilandjes er nu uitziet.Zie ook de Stentor van 26 april 2019.


Ongehoord onfatsoenlijk: Overijssel opent Reevediep volledig

woensdag 17 april 2019

Dinsdagmiddag 16 april werden de Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta door de Provincie Overijssel op de hoogte gesteld van de opening van de laatste 150 meter Reevediep nabij het Drontermeer. De Raad van State had deze zone van 150 meter “vernietigd”: er mocht niet worden gevaren omdat dat de beschermde vogelsoorten roerdomp en grote karekiet te veel zou verstoren. Nu opent Overijssel deze zone in het begin van het broedseizoen.

Het kaartje bij de uitspraak van 25 november 2015 over het Reevediep van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. De kleur rood symboliseert het vaarverbod

De provincie Overijssel zegt in haar persbericht van vandaag het volgende: “Het Reevediep, de nieuwe vaarweg voor recreatievaart tussen de IJssel en het Drontermeer, is vanaf donderdag 18 april beschikbaar. Vanaf donderdagochtend 18 april 8.00 uur wordt de recreatieschutsluis (de Scheeresluis) aan de kant van de IJssel bediend en de ballenlijn aan de kant van het Drontermeer weggehaald."

De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta beraden zich in overleg met Habitat Advocaten op juridische stappen: het aanvragen van een schorsing op zo kort mogelijke termijn is één van de mogelijkheden die worden overwogen. Roerdomp en grote karekiet worden in elk geval niet beschermd door Overijssel, al staat de handtekening van de provincie wel onder het Beheerplan Veluwerandmeren, dat als doelstelling onder meer een verdubbeling van deze soorten nastreeft.


   
Nog even een (ouderwets) Zwartendijkje doen!

Een dijk te ver


 
 
Klik hier om te reageren!